Politika privatnosti

Temeljem čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Ivona Zgrabljić kao odgovorna osoba uslužnog obrta “Edukator kreator”, Zagreb, Hondlova 2/10, donosi

POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OSOBNI PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Edukator Kreator obrađuje osobne podatke strukturirane na sljedeći način:

 1. Osobni podaci sudionika ispunjavanja upitnika Edukator ID na web stranici:
 • ime i prezime
 • e-mail adresa
 • godina rođenja
 • broj telefona
 • profil ID dijagnostičara

Pravna osnova obrade: privola ispitanika

Svrha obrade: izrade profila ID Dijagnostičar

Rok čuvanja: do trenutka povlačenja privole

 1. Osobni podaci polaznika edukacije koju provodi Edukator ID:
 • rezultati na testovima i upitnicima, izvještaji, publikacije
 • fotografije snimljene u tijeku edukacije
 • video zapisi snimljeni u tijeku edukacije

Pravna osnova obrade: privola ispitanika

Svrha obrade: otkrivanje osobnog potencijala

Rok čuvanja: do trenutka povlačenja privole ili 10 godina od dana nastanka

 1. Osobni podaci primatelja newslettera:
 • ime i prezime
 • e-mail adresa

Pravna osnova obrade: privola ispitanika

Svrha obrade: slanje informativnih i promotivnih sadržaja putem newslettera na e-mail adresu

Rok čuvanja: do trenutka povlačenja privole

 1. Osobni podaci prikupljeni na kontakt formi na web stranici:
 • a) ime i prezime
 • b) e-mail
 • c) broj telefona

Pravna osnova obrade: privola ispitanika

Svrha obrade: ostvarivanje programa:

 • upravljanje ljudskim resursima
 • edukacija,trening
 • teambuilding
 • tailor-made programi

 Rok čuvanja: do trenutka povlačenja privole

 1. Osobni podaci radnika Edukator kreatora:
 • ime i prezime radnika, djeteta/ce, supružnika i/ili ostalih članova kućanstva
 • osobni identifikacijski broj (OIB) osoba pod točkom 1.,
 • spol radnika,
 • mjesto, dan, mjesec i godina rođenja osoba pod točkom 1.,
 • državljanstvo radnika,
 • posjedovanje i trajanje radne dozvole, ako je radnik stranac,
 • prebivalište ili uobičajeno boravište osoba pod točkom 1. (mjesto i adresa, općina, županija),
 • završeno obrazovanje radnika i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad radnika (stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja sukladno propisima o visokom obrazovanju) te ostali oblici usavršavanja tijekom rada koje radnici koriste u svom radu,
 • broj telefona/mobitela/e-mail adresa
 • zdravstveni status radnika i djeteta/djece/člana kućanstva
 • porezne olakšice radnika/članstvo u II.stupu MO
 • k) podatak o plaći
 • l) podatak o IBAN-u

Pravna osnova: izvršavanje ugovora, poštovanje pravnih obveza voditelja obrade, privola Svrha obrade: izvršavanje ugovora, poštovanje pravnih obveza voditelja obrade

Rok čuvanja: 50 godina od dana nastanka

 1. Osobni podaci vanjskih suradnika/trenera
 • ime i prezime
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • spol
 • mjesto, dan, mjesec i godina rođenja
 • posjedovanje i trajanje radne dozvole, ako je vanjski suradnik stranac
 • prebivalište ili uobičajeno boravište osoba pod točkom 1. (mjesto i adresa, općina, županija),
 • završeno obrazovanje vanjskog suradnika i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad (stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja sukladno propisima o visokom obrazovanju) te ostali oblici usavršavanja tijekom rada koje radnici koriste u svom radu,
 • broj telefona/mobitela/e-mail adresa
 • i) podatak o honoraru
 • j) podatak o IBAN-u

Pravna osnova: izvršavanje ugovora, poštovanje pravnih obveza voditelja obrade, privola

Svrha obrade: izvršavanje ugovora i poštovanje pravnih obveza voditelja obrade

Rok čuvanja: 50 godina od dana nastanka

 NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 1. Osobni podaci moraju biti:

a)

zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika („zakonitost, poštenost i transparentnost”)

b)

prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama („ograničavanje svrhe”)

c)

primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”)

d)

točni i prema potrebi ažurni („točnost”)

e)

čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju („ograničenje pohrane”)

f)

obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka („cjelovitost i povjerljivost”)


KADA JE OBRADA ZAKONITA 

Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a)

ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b)

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c)

obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d)

obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e)

obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f)

obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

 

UVJETI PRIVOLE

 Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Privola ispitanika voditelju obrade daje se u vidu pisane izjave.

Ako ispitanik da privolu u vidu pisane izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtjev za privolu mora biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva za povlačenje privole na e-mail: info@edukatorkreator.com

Povlačenje privole ne utječe  na zakonitost obrade temeljem privole prije njezina povlačenja.

Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

 

INFORMACIJE I PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Ako su osobni podaci koji se odnose na ispitanika prikupljeni od ispitanika, voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka ispitanku pruža sve sljedeće informacije:

 • identitet i kontaktne podatke voditelja obrade
 • svrhe obrade radi kojih se prikupljaju osobni podaci kao i pravnu osnovu obrade
 • primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka
 • razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje i izradu profila.

PRAVA ISPITANIKA

 • zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka
 • povlačenje privole u bilo kojem trenutku
 • podnošenje prigovora nadzornom tijelu
 • dobivanje potvrde obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:
  • svrha obrade
  • kategorije osobnih podataka o kojima je riječ
  • primateljima kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni
  • predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
  • postojanju prava da se o voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade
  • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podatakak)
  • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru
  • dobivanje kopije osobnih podataka koji se obrađuju (za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu temeljem adiministrativnih troškova).

 

ISPRAVAK I BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnosem i dopuniti nepotpune osobne podatke.

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obveze je dužan tome udovoljiti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni,
 • ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji I ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu,
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni,
 • osobni podati moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava Republike Hrvatske,
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

PRAVO NA PRIGOVOR

Ispitanik ima pravo temeljem svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U tom slučaju voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, osvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.

OBVEZE VODITELJA OBRADE I TEHNIČKA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA

Voditelj obrade se obvezuje tehnički i integrirano zaštititi podatke provođenjem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kao što je smanjenje količine podataka te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i zaštitila prava ispitanika.

Osobe koje djeluju pod  odgovornošću voditelja obrade, a imaju pristup osobnim podacima, obrađuju te podatke prema uputama voditelja obrade te daju izjavu o povjerljivosti da osobne podatke obrađuje u skladu s uputama voditelja obrade i da prihvaća materijalnu odgovornost i odgovornost zbog povreda radnih obveza za postupanja koja nisu u skladu s uputama voditelja obrade.

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata osobama zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

ZAKLJUČNO

Objavom ove politike na web stranici Edukator Kreatora svi ispitanici upoznati su da se Edukator Kreator kao voditelj obrade uskladio u pogledu zaštite osobnih podataka s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679.